In 2015 ontstonden in de Tweede Kamer de eerste ideeën over aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers. Het algemene idee was dat de inspanningen en de kosten van re-integratie van zieke werknemers een te zware wissel op de kleine werkgever trok. Zo zou de re-integratie in het tweede ziektejaar komen te vervallen en kon het tweede ziektejaar via een collectiviteit verzekerd worden. In 2016 kwam Asscher met een eerste voorstel. De inzet van een tweede spoor zou op advies van de bedrijfsarts door de werkgever kunnen worden ingezet, en zou bij het achterwege laten ook geen sanctie opleveren. Ook zou een vervroegde IVA door de werkgever aangevraagd kunnen worden (nu alleen door werknemer).

Regeerakkoord 2017

En toen volgde in 2017 de lange kabinetsformatie. Alles stond even stil. Maar toen kwam het regeerakkoord met de volgende ideeën: de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers zou naar 1 jaar gaan, WGA van 10 naar 5 jaar, geen loonsanctie UWV bij eigenrisicodragers WGA, personen in WGA die meer dan restverdiencapaciteit verdienen worden 5 jaar niet herbeoordeeld, WGA-klasse van 35-80% naar 35-99%, aanscherping schattingsbesluit van 3x3 functies/ arbeidsplaatsen naar 1x9 en de Wet Arbeid in Balans werd voorgesteld.

Weer even later, voorjaar 2018, kwam het CPB met de mededeling dat verkorting van de loondoorbetaling een slecht idee was. Ook de ambtenaren van departement Sociale Zaken en de kleine werkgevers keurden de plannen af en waarbij de laatste groep het als sigaar uit eigen doos formuleerde.

In december 2018 kwam Koolmees met een brief waarin een kaderconvenant uit de doeken werd gedaan.

Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

Een overeenkomst ontstond tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland en het Verbond van Verzekeraars over de algemene afspraken rondom een verzuim-ontzorg-verzekering. Deze verzekering zou werkgevers ondersteunen bij hun re-integratieverplichting tegenover een zieke werknemer.

Inmiddels zijn we in 2019 beland, 4 jaar na dato toen door Asscher de eerste steen in de (hof)vijver werd geworpen met het idee over inkorten van de loondoorbetaling voor kleiner werkgevers. Tijd voor een inventarisatie:

2019: Wat gaat er NIET door …

– er komt geen verkorting van loondoorbetaling, dit blijft 104 weken
– de sanctie bij (te) laat opstarten tweede spoor traject blijft bestaan
– aanvraag vervroegde IVA blijft uitsluitend bij de werknemer
– de klasse 35-80% WIA blijft bestaan (dus geen 35-99%)
– er komt geen aanscherping van het schattingsbesluit, dus blijft 3x3
– de loonsanctie van UWV bij eigenrisicodragers WGA blijft bestaan
– de WGA periode blijft 10 jaar (en dus niet terug naar 5 jaar)

Maar wat staat er WÉL te gebeuren …?

Er is een kaderconvenant Verzuim-Ontzorg-Verzekering (VOV) tussen ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgeversorganisaties, welke per 01-01-2020 in zal gaan.
Per 01-01-2020 komt er een MKB VOV-verzekering, waarmee kleine werkgevers worden geholpen bij taken rondom de verzuimtaken tijdens de periode van loondoorbetaling bij ziekte (104 weken); casemanager voert de regie; verzekeraar gaat prominentere rol spelen in advies en voorwaarden; geen extra kosten voor re-integratie activiteiten geïnitieerd door bedrijfsarts of verzekeraar; tools om bewustzijn werknemer te vergroten.

Het kabinet maakt 450 miljoen euro vrij om met name kleine bedrijven te helpen bij de loondoorbetaling bij ziekte; vast bedrag per werknemer; ingang per 2021.

Het medische advies bij de RIV toetsing zal per 2021 leidend worden; UWV kan door bedrijfsarts vastgestelde belastbaarheid niet herroepen bij RIV-toetsing; per 2021 wordt RIV-toetsing volledig door UWV arbeidsdeskundige uitgevoerd “passen de re-integratie inspanningen bij het medisch advies van de bedrijfsarts?” .

Werkgevers zullen meer grip op het tweede spoor moeten krijgen; bedrijfsarts maakt een deskundige inschatting, eventueel in overleg met casemanager en/ of arbeidsdeskundige, of een zieke werknemer kan terugkeren in spoor 1 dan wel spoor 2 ingezet moet worden; werknemer moet meer eigen visie in plan van aanpak en eerstejaars evaluatie kunnen geven.Er wordt door werkgevers meer transparantie verlangd bij de UWV RIV-toetsing; Koolmees gaat hierover met UWV in gesprek.

Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen en indien er meer duidelijkheid komt over de rol van bedrijfsarts, casemanager, arbeidsdeskundige, verzekeraar, re-integratiebureaus en andere belanghebbenden komt er zeker een vervolg op. Blijf onze blogs volgen.

%d bloggers liken dit: